Stranice
RssFacebook
Kategorije

Statut Zaklade

Na temelju čl. 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama (“Narodne novine” br. 36/95) i Rješenja Središnjeg državnog ureda za upravu o odobravanju osnivanja Regionalne zaklade za lokalni razvoj “Zamah” i određivanju njezinog upisa u zakladni upisnik, upravitelj zaklade Drago Vručinić predlaže Središnjem državnom uredu za upravu dana  1. rujna, 2007 godine pročišćenu verziju teksta Statuta.

S T A T U T
REGIONALNE ZAKLADE ZA LOKALNI RAZVOJ “ZAMAH”

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje ime i sjedište zaklade, imovina, svrha Zaklade, tijela upravljanja i zastupanja, njihov izbor i ovlasti, te druga pitanja koja Statut u skladu sa Zakonom o zakladama i fundacijama mora sadržavati.
Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah” osnovana je temeljem Ugovora o osnivanju zaklade od 23. studenog 2005. godine, od strane sljedećih zakladnika: Mladen Djurkinjak iz Zagreba, Štefanićeva 3; Milan Medić iz Karlovca, Smičiklasova 21; Drago Vručinić iz Zagreba, Božidara Adžije 22; Mirela Despotović iz Zagreba, Božidara Adžije 22 i Davor Bončina iz Petrinje, S.Kostinčera 11, a njezino osnivanje odobreno je rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu KLASA: UP/I-230-01/06-01/6 URBROJ: 515-03/5-06-5 od 11. travnja 2006.

Članak 2.

Ime zaklade glasi: Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah”. Skraćeno ime zaklade je Zaklada “Zamah”.
Uz naziv na hrvatskom jeziku u kontaktu s međunarodnim subjektima, Zaklada koristi naziv na engleskom jeziku koji glasi: Regional Foundation for Local development “Momentum”. Skraćeni engleski naziv je Foundation “Momentum”.
Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ulica Božidara Adžije 22. O promjeni adrese Zaklade odlučuje Upravni odbor.
Osoba ovlaštena za zastupanje Zaklade je upravitelj Zaklade.
Zaklada je pravna osoba.

Članak 3.

Zaklada ima pečat. Pečat Zaklade je pravokutnog oblika dimenzija 3,5 cm x 2,5 cm. Uz rub pečata ispisano je puno ime Zaklade i sjedište Zaklade, a u sredini pečata logotip Zaklade. Logotip Zaklade satoji se od riječi “zamah” ispisane malim pisanim slovima crvene boje i stiliziranih valova sa tri točke koje simboliziraju ljudske glave.

II. IMOVINA ZAKLADE

Članak 4.

Osnovnu imovinu Zaklade čini imovina koju su zakladnici namjenili osnivanju Zaklade:
25,000.00 kuna položenih na posebni bankovni račun br. 24801-03234495 kod Zagrebačke banke.
Vrijednost imovine navedene u stavku 1 ovog članka ne smije se umanjivati osim uz suglasnost nadležnog tijela, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarivanja zakladne svrhe.

Drugu imovinu Zaklade, a koja ne ulazi u osnovnu imovinu, čini sljedeća imovina:

– novčana sredstva koju zakladnici mjesečno izdvajaju na račun Zaklade u iznosu najmanje 1 % od neto plaće- donacije, dotacije i sl.
– imovina koju Zaklada stekne obavljanjem određenih aktivnosti (npr. organiziranjem dobrotvornih priredbi, prigodnih lutrija, prodajom prigodnih proizvoda: tiskovine, amblemi i sl.), gospodarskim iskorištavanjem svoje imovine (kamate, zakupnina i sl.)
– imovina ko

 

Članak 5.

Zakladi mogu pristupiti podupiratelji, pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima.
Podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do kraja rujna tekuće godine u korist Zaklade uplatiti podupirateljski iznos koji će biti definiran drugim aktima Zaklade u skladu sa Statutom Zaklade.
Zaklada će svakom podupiratelju dostaviti prigodnu zahvalnicu, te ga jednom godišnje obavijestiti o djelatnostima Zaklade.

III. SVRHA ZAKLADE

Članak 6.

Svrha Zaklade je razvoj lokalnih zajednica kroz podršku inicijativama gradjana i njihovim formalnim oblicima udruživanja te aktivnostima pojedinih fizičkih i pravnih osoba. U tom smislu Zaklada će promicati razvoj zapostavljenih i ruralnih krajeva Hrvatske, volonterizam članova malih zajednica i aktivnu uključenost gradjana u rješavanju problema njihovih zajednica.

Članak 7.

U cilju ostvarivanja svrhe Zaklade utvrđene čl. 6. ovog Statuta Zaklada će u skladu sa svojim mogućnostima podupirati projekte neformalnih inicijativa gradjana i udruga te aktivnosti pojedinih fizičkih i pravnih osoba koje djeluju u smislu regionalnog i lokalnog razvoja.
Zaklada će najmanje jednom godišnje objavljivati javni natječaj za financiranje pojedinih programskih područja u skladu sa procjenama potreba u lokalnim zajednicama, ali će ujedno
ostaviti mogućnost zaprimanja prijedloga za potporu pojednih programa i aktivnosti od strane inicijativa gradjana i udruga te fizičkih i pravnih osoba koje djeluju u cilju razvoja svojih zajednica tijekom cijele godine.

Članak 8.

Fizička ili pravna osoba koja želi ostvariti potporu Zaklade za određeni projekt mora podnijeti Zakladi pisani projekt , te navesti sadržaj i svrhu projekta, njegovo trajanje, iznos sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, te druge podatke važne za realizaciju projekta.
Osim projekata Zaklada može pružati potporu pojedinim pravnim i fizičkim osobama, ako je to u skladu sa svrhom Zaklade.

V. TIJELA ZAKLADE

Članak 9.

Tijela Zaklade jesu: Upravni odbor i Upravitelj.
Za svoj rad Upravni odbor i Upravitelj odgovaraju zakladnicima.

1. UPRAVNI ODBOR ZAKLADE

Članak 10.

Zaklada ima Upravni odbor, koji biraju i opozivaju zakladnici.
Upravni odbor Zaklade odlučuje o svim pitanjima vezanim za poslovanje Zaklade.
Upravni odbor ima 5 članova.
Članovi Upravnog odbora između sebe biraju predsjednika Upravnog odbora i njegovog zamjenika koji će predsjednika privremeno zamjenjivati u slučaju njegove spriječenosti u obavljanju dužnosti.

Članak 11.

Članovi Upravnog odbora biraju se na razdoblje od 4 godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani.
Članovi Upravnog odbora biraju između sebe predsjednika Upravnog odbora.
Član Upravnog odbora može biti razrješen ako:

– postupa suprotno volji zakladnika i ovom Statutu
– svojim ponašanjem narušava ugled Zaklade
– nije sposoban ili ne obavlja dužnost člana Upravnog odbora
– sam zatraži razrješenje.

Članak 12.

U slučaju razrješenja člana Upravnog odbora, zakladnici moraju u roku od 30 dana izabrati novog člana, koji se bira na razdoblje do isteka mandata cijelog Upravnog odbora.

Članak 13.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju zakladnicima, kojima podnose godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj.
Zakladnici mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, bez prava odlučivanja, te zatražiti pisano izvješće o pojedinim pitanjima od Upravnog odbora.

Članak 14.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuju svi njegovi članovi.
Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom.
Upravni odbor dužan je u sredstvima javnog informiranja objaviti odluke za koje objektivno postoji interes javnosti (npr. natječaj za pružanje potpore određenim projektima).

Članak 15.

Upravni odbor Zaklade:

– donosi odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade
– odlučuje o poslovanju Zaklade
– bira i opoziva predsjednika Upravnog odbora
– odlučuje o dodjeljivanju potpore Zaklade pojedinim projektima
– prati trošenje sredstava Zaklade po pojedinim projektima
– brine o imovini Zaklade i poduzima aktivnosti za njeno uvećanje (organizira dobrotvorne priredbe, prigodne lutrije, prodaje i sl.)
– podnosi potrebna izvješća nadležnim tijelima, uključujući i godišnja izvješća o radu i o polaganju računa Središnjem državnom uredu za upravu i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade
– obavlja i druge poslove vezane za upravljanje i poslovanje Zaklade.

Članak 16.

Članovi Upravnog odbora svoju aktivnost obavljaju dobrovoljno i besplatno.
Članovi Upravnog odbora imaju pravo na podmirenje prijeko potrebnih troškova koji nastanu u obavljanju njihove dužnosti.
U slučaju značajnog obima posla članova ili samo predsjednika Upravnog odbora zakladnici mogu odobriti novčanu naknadu odnosno plaću u primjerenom iznosu, ako je to moguće obzirom na prihode Zaklade.
Odluku o nagradi odnosno plaći mora odobriti nadležno tijelo.

2. UPRAVITELJ ZAKLADE

Članak 17.

Upravitelj Zaklade predstavlja i zastupa Zakladu. U njegovoj odsutnosti Upravitelj opunomoćuje svog privremenog zamjenika.
Upravitelja Zaklade biraju i imenuju zakladnici. Upravitelj se imenuje na mandat od četiri godine.

Članak 18.

Upravitelj Zaklade rukovodi radom Zaklade u skladu s Zakonom, Statutom, općim aktima Zaklade, te odlukama zakladnika i Upravnog odbora Zaklade. Upravitelj Zaklade odgovara za zakonitost rada Zaklade.

Članak 19.

Zaklada može imati stručnu službu za obavljanje pravnih, računovodstvenih i sl. poslova, ako to zahtijevaju potrebe poslovanja, a prihodi Zaklade to omogućuju.

Članak 20.

U slučaju da Zaklada stekne nekretnine, odluku o njihovom otuđenju Upravni odbor može donijeti samo uz suglasnost nadležnog tijela.
Odluke o ostalim pravnim poslovima donosi samostalno Upravni odbor, osim odluka o ulaganju sredstava Zaklade preko iznosa od 75,000.00 kuna, za koje mu je potrebna prethodna suglasnost zakladnika.

VI. PRESTANAK RADA ZAKLADE

Članak 21.

Zaklada prestaje s radom na način propisan zakonom. U slučaju prestanka rada Zaklade preostala imovina Zaklade dodijeliti će se neprofitnim organizacijama sličnih ciljeva Zakladi Zamah.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog upravitelja postaviti nadležno središnje tijelo državne uprave.

Članak 23.

Statut Zaklade stupa na snagu danom dobivanja odobrenja od strane nadležnog središnjeg tijela državne uprave.

U Zagrebu, studeni, 2007.
Upravitelj Zaklade
Drago Vručinić